กลุ่มบริหารงานบุคคล

ว.23 ครั้งที่ 2 เทอม 1/2566

ตัวอย่าง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1)
ตัวอย่าง แบบประเมิน PA2 ปี 66
PA3-แบบสรุปผลการประเมิน ปี 66 ใส่ชื่อกรรมการ