ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยม

เด็กชายพลอยภาวิชญ์  ศิระชัยศักดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( วิทย์-คณิต )
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  วงค์คม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( วิทย์-คณิต )
เด็กหญิงศิราพร  ศรีมาวิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( วิทย์-คณิต )
เด็กชายกล้าพิชิต  จันทะแพง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( International Program )
เด็กชายชาติ  สอาดล้วน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( SMTE )
เด็กหญิงแพรวา  โภชนะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พิณโนเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงเจติยา  วังมูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กชายวรรณภูมิ  จุมปา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงกีรติกา  กันจินะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงศิดลรัศมี  อภิพัฒนวุฒิสกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงกัญพัชญ์  ธนันสิริชัยกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สังข์ทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงจิติมา  ทองคำสม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
( วิทย์-คณิต )
เด็กหญิงวิชญาพร  รัตนพันธุ์ศักดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงแพรววนิด  จัสมิน ออง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงโซเฟีย  ไมซี่บรายเออร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
( ภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงปริสรา  ซองดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงมินนา  รัตนเศวตหิรัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงธิชา  น้อยต้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงยุพารัตน์  ปานกล่ำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กชายภานุวิชญ์  เชียงสร้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงชนาภัทร  เดชะปัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กชายรัชเนศ  ปัญไชยโชค
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงภัสนันส์  อนันต๊ะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงมาริสา  สุธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
( ห้องเรียนปกติ )