ครูอัตราจ้าง

นางสาววชิราภรณ์ ศรีสุวรรณ์ (แหม่ม)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางศตนันท์ ชุ่มมาลี (เล็ก)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวฉัตรชนก พุฒลา (แอ๋ว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาววีรนุช ปาลี (อ้อม)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายพิษณุ มาอ้าย (นุ)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางอรพรรณ ใจเขื่อนแก้ว (แป้ง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายนรินทร์ เสียงเพลิน (นุ่มนิ่ม)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวบัวตอง เจริญโชคมหันต์ (บัวตอง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวพิมลณัฐ มาจุม (อ้อ)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวกฤติญา กลมแก้ว (แนน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายอัฐพล ปรีชามานพวงศ์ (ดุ่ย)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวศิรินันท์ ใจอ้าย (ผึ้ง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายรัตนวัชร์ ลมทวีวงศ์ (ต้อม)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายพิพัฒน์ มณีเดชากุศล (พัฒน์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาววรรณภา ชูสร้อย (ปุ๋ย)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวกมลพรรณ สุทธิ (แพร์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายจตุทร สารวัตร (ทรอส)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวธัญพิชชา ธรรมคำหมื่น (มิ้น)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์ตาเงิน (บิว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวฉัตรระพี หล้าแก้ว (ตูน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
ธนัญชญา เลิศวงศ์ร่มเย็น (ฝน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวอัญมณี หอมอ่อน (ด้าย)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวปิยมาศ สมใจอ้าย (น้ำผึ้ง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายวงศธร ปาลี (เจ)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวอนุตรา สุทธิคำ (กวาง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวศุภัคชญา แก้วคำฟู (ฝ้าย)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวชฎาพร บุตต๊ะ (นุ้ก)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวราตีฟา ขันธวิธิ (ฟา)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวเกศรินทร์ อภิญดา (โมบาย)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวจิรนิตรา สร้อยสาย (เดียร์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวปัณฑิตา เวียงนนท์ (สายป่าน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวนภัสสร สมจาย (ขวัญข้าว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวชนิตา จิตประจง (อันอัน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวลีลาวดี พรหมอินตา (เฟิร์น)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวรัตนกร สายกูด (กร)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวณิชกานต์ โพธิ์ไกร (ขนุน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายธนัท ทูลสกุล (เอ็ม)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวกนกวรรณ จินารักษ์ (จูน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวจิดาภา สาธิพา (เดียร์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวธัญวรัตม์ เมืองคำ (นุ๊ก)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายนันทวัฒน์ สุภาถา (แม็ก)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวจรรยา คำป๊อก (จิ๊บ)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวเจนจิราภรณ์ จันทร์เขียว (มิ้นท์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายสุขุม เสาร์หมื่น (เพชร)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาววรวรรณ พานแก้ว (ไข่เจียว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาววิดาพร พงศ์ไพรวัน (วิ)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวจันทวรรณ กุณาจันทร์ (ออม)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวจีราพรรณ จริยเดชากุล (เปิ้ล)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวจุฑามาศ พันจำปา (เอิร์ธ)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายศรายุทธ บือสอ (หรั่ง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวแก้วตา ไกรสร (มิ้ลค์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวศศิภัสส์ ปงกันคำ (ข้าวฟ่าง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)