ผู้บริหาร

นายสามารถ อินตามูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวทิพย์หทัย ทดเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวฉัตรชนก วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน