ลูกจ้างชั่วคราว

นายสมพร แสนอุบล
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง)
นางรุ่งนภา จิระวัง
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
นายอภิรมย์ ปันใจ
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง)
นายวิโรจน์ โทนสังข์อินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง)
นายธนากร ใจมั่น
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
นางสาวนุชนาฏ ปิ่นแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
นางสาวจุไรรัตน์ ปางจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
นายประกาศิต ปัญญาแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
ว่าที่ร้อยตรีณัฐชัย ใจคำปัน
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
นางสาววรชาภัทร ยี่เรือง
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
นายสุชาติ คำแสง
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง)