กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทย