พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565